Kvalitet & Miljö

SkandiaTransport har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Vår verk-samhet i Halmstad, Göteborg, Malmö och Södertälje är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Kvalitets- och miljöpolicy
Vår kvalitet och vår miljöpåverkan är alla medarbetares ansvar. Med ett gemensamt engagemang ska vi nå våra mål och skapa mervärde för våra kunder.

Inom SkandiaTransport strävar vi mot att reducera våra ledtider, effektivisera och förbättra våra processer, produkter och tjänster. Med vår flexibilitet skapar vi kundunika produkter och tjänster med hög servicegrad och genom effektiva verkstads- och  logistiklösningar ska vi skapa mervärde för våra kunder i flera led.

Efterlevnad av lagar, förordningar och andra krav som berör vår verksamhet är för oss en självklarhet. Vi verkar för att förebygga föroreningar från våra aktiviteter, främst med åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser till luft samt metaller till avloppsvatten.

Externa och interna revisioner som bl a syftar till att följa upp och förbättra vår verksamhet genomförs regelbundet.
Halmstad · Göteborg · Malmö · Södertälje · Drammen · Fredericia